Όροι χρήσης

H  NEXUS MEDIA E.E. μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.nexusmedia.gr (στο εξής «nexusmedia.gr»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων/ υπηρεσιών του. Η περιήγηση στο nexusmedia.gr ή/και η χρήση των υπηρεσιών, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του nexusmedia.gr.

Η NEXUS MEDIA E.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του nexusmedia.gr (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά διακριτικά γνωρίσματα τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της NEXUS MEDIA E.E. και διατίθενται στους επισκέπτες του ιστότοπου αυστηρά για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Υποχρεώσεις επισκέπτη

O επισκέπτης του nexusmedia.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο nexusmedia.gr απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του από τον επισκέπτη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του επισκέπτη.

H NEXUS MEDIA E.E. διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του επισκέπτη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.

Αποκλεισμός ευθύνης

Η NEXUS MEDIA E.E. δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο nexusmedia.gr, καθώς και για την οποιαδήποτε πιθανή εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η NEXUS MEDIA E.E., χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του nexusmedia.gr, ώστε το σύνολο του περιεχομένου του να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχούσα ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη κατά την επίσκεψή του στο nexusmedia.gr , από οποιοδήποτε αιτία και ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου ή μη διαθεσιμότητας.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο nexusmedia.gr  δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης αξιολογεί το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχει το nexusmedia.gr  και δρα αυτοβούλως, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της NEXUS MEDIA E.E.

Η NEXUS MEDIA E.E. σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, και συνεπώς δεν ευθύνεται, την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του nexusmedia.gr , ούτε ακόμη την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την δικτυακή πύλη του nexusmedia.gr , είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενό του.

H NEXUS MEDIA E.E. δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω συνδέσμων (links) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο nexusmedia.gr.

Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (websites) και σελίδες.

Η NEXUS MEDIA E.E., σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του nexusmedia.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου -οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ-). Σε κάθε περίπτωση το nexusmedia.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Photonet Νewsletter

Η NEXUS MEDIA E.E. αποστέλλει βάσει δικού της προγραμματισμό ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού (opt-in & opt-out). Όλοι οι αποδέκτες του Newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία οποτεδήποτε το θελήσουν, μέσω ειδικoύ συνδέσμου (Unsubscribe) ο οποίος υπάρχει σε κάθε μήνυμα.

Η αποστολή του Newsletter και τα περιεχόμενό του θα καθορίζονται κατά την κρίση της NEXUS MEDIA E.E., η οποία δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Η NEXUS MEDIA E.E. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή του Newsletter οποτεδήποτε.

Η εγγραφή του επισκέπτη για να λαμβάνει το Newsletter δεν δημιουργεί καμία απολύτως αξίωσή του έναντι της NEXUS MEDIA E.E. είτε για τη λήψη του είτε από τη μη αποστολή του.

Σε κάθε περίπτωση, το nexusmedia.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών, και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Επιπλέον στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η NEXUS MEDIA E.E. δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Έρευνες

Κατά καιρούς το nexusmedia.gr ή οι συνεργάτες του ζητούν πληροφορίες από τους χρήστες μέσω ερευνών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες είναι εθελοντική και οι χρήστες έχουν την επιλογή για το αν θα παραχωρήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή όχι. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις έρευνες χρησιμεύουν στην καλύτερη ενημέρωση του κοινού του nexusmedia.gr και στη βελτίωση των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.

Τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του nexusmedia.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ενώ διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της NEXUS MEDIA E.E. και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του ιστότοπου. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.