Ενδιαφέρουν

ΤΟ MOMUS ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ!

Ενημερωθείτε για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες!

Δημοσιεύτηκε και είναι σε εξέλιξη η διεθνής, δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του νέου επικεφαλής (Διευθυντής/Διευθύντρια) στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι στις 24 Αυγούστου 2020 ενώ οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@momus.gr με παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου και θέμα/ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας του ΜΦΘ».

Ακολουθεί το κείμενο-περίληψη της ανακοίνωσης.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ MOMus-ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης έχοντας υπ’ όψιν:

1. τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 14 παρ. 5 του ν. 4572/2018 “Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 188),
2. την ανάγκη διορισμού με τετραετή θητεία του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ΜΦΘ) σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4572/2018
απευθύνει ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus), πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τετραετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη θητεία.

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει και τα προβλεπόμενα από τον νόμο και την Πρόσκληση προσόντα. Πιο συγκεκριμένα:
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
i. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ii. Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης, ιδίως στην ιστορία ή θεωρία της φωτογραφίας ή της τέχνης ή στην αισθητική ή στην πολιτισμική ιστορία ή στην τέχνη της φωτογραφίας
iii. Πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ή εμπειρία στη συντήρηση, ταξινόμηση, τεκμηρίωση, μελέτη, έρευνα και προώθηση της φωτογραφίας, σε Μουσείο Φωτογραφίας, άλλο επιστημονικό ή ερευνητικό κέντρο και σε άλλους συναφείς φορείς με αντικείμενο τη φωτογραφία.
iv. Πολύ καλή γνώση, εκτός της ελληνικής και της αγγλικής, μίας ακόμη τουλάχιστον γλώσσας.

2. Yποψήφιος/α για τη θέση αυτή μπορεί να είναι και μόνιμος/η υπάλληλος του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα από το πρώτο εδάφιο προσόντα.

3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πρόταση-Υπόμνημα όπου θα συνοψίζει το όραμα του/της υποψηφίου για το ΜΦΘ
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των προβλεπόμενων στην Πρόσκληση κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συμφερόντων

4. Για την έγκυρη υποβολή υποψηφιοτήτων δεν απαιτείται η επισύναψη ή προσκόμιση τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή των προσόντων ή την ανταπόκριση του υποψηφίου σε άλλο κριτήριο επιλογής της Πρόσκλησης. Προκειμένης ωστόσο της αξιολόγησής τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επισημάνει κατάλληλα στο βιογραφικό τους σημείωμα τους τίτλους, βεβαιώσεις ή άλλα τέτοια έγγραφα. Τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή προσόντων ή ανταπόκρισή σε κριτήρια επιλογής της Πρόσκλησης, εφόσον δεν αναφέρονται σαφώς και συγκεκριμένα στο βιογραφικό σημείωμα, δεν πρόκειται να ληφθούν υπ’ όψιν για την αξιολόγηση υποψηφίου, ακόμη και αν προσκομιστούν αργότερα.

5. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 24η Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59:59.

6. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@momus.gr με παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου. Στο θέμα θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας του ΜΦΘ

7. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του ΜΦΘ διορίζεται με απόφαση του/της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων από το Δ.Σ. του Οργανισμού και με τη γνωμοδότηση πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης.

8. Η αξιολόγηση διενεργείται με τη μοριοδότηση κάθε υποψηφίου/ας, βάσει ειδικότερων κριτηρίων που αφορούν (α) τα επιστημονικά προσόντα, και (β) την επαγγελματική εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης.

9. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΜΟΜus (www.momus.gr).


Θέλεις να μαθαίνεις άμεσα όλες τις ειδήσεις του Photonet;Θέλεις ακόμα περισσότερα νέα για τη φωτογραφία;

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Ιnstagram

Photonet Newsletter
Kάθε Τρίτη & Πέμπτη όλα τα φωτογραφικά νέα δωρεάν!
Aρθρογράφος

Μενέλαος Μελετζής

Διδάκτορας Επιστημών του Πανεπιστημίου του Νovisad (Σερβία) και επιστημονικός συνεργάτης του University of Applied Arts Belgrade, στον τομέα New Media. Είναι τ. Τακτικός Επίκουρος καθηγητής Φωτογραφίας στο τμήμα Γραφιστικής του Α-ΤΕΙ Αθήνας. Ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίων και άρθρων για τη φωτογραφία επί 40 και πλέον χρόνια. Έχει συμμετάσχει με εικόνες του σε πολλές εκθέσεις φωτογραφίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει παραστεί ως κριτής σε διεθνείς και ελληνικούς φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων- Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Εκδοτών Περιοδικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FAEP).

Θέλετε να σας ενημερώνουμε προσωπικά;
   

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο