Ενδιαφέρουν Νέα

3 ΜΑΪΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ

45% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες όπου ο Τύπος δεν είναι ελεύθερος!

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων (ΠΕΕ) και από το 1993 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου σε ανάμνηση της Διακήρυξης του Βίντχουκ, μία έκκληση ελευθεροτυπίας που υπέγραψαν αφρικανοί δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά Μ.Μ.Ε.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας μάς υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας του θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά μας. Χωρίς αυτά τα δύο θεμελιώδη δικαιώματα, η Δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου.

  • Σε σχετική με την ημέρα ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ διαβάζουμε:

Ελευθερία του Τύπου με ανεργία στους δημοσιογράφους, που υπερβαίνει στην Ελλάδα το 50% μαζί με απλήρωτη εργασία και Ασφαλιστικό σε αποδόμηση, δεν συμβιβάζονται.

Εφημερίδες χωρίς συντάκτες, κανάλια δίχως δελτία ειδήσεων και μυθοπλασία, που πνίγει την ενημέρωση για να παίζει το στοίχημα, είναι ο κανόνας που θέλουν να επιβάλλουν τα νέα καρτέλ μαζί με την παλιά διαπλοκή.

Στην κατεύθυνση αυτή της διακήρυξης του ΟΗΕ για την 3η του Μάη που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας, οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα συνεχίζουμε τις αγωνιστικές διεκδικήσεις απέναντι σε ανάλγητους πολιτικούς, κυβερνητικούς χειρισμούς και ασύδοτους εργοδότες, που αμφισβητούν ότι η Ενημέρωση είναι δικαίωμα και η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων προϋποθέτει πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Η ΔΟΔ με ανακοίνωσή της, που εκφράζει και τις θέσεις της ΕΣΗΕΑ, επισημαίνει την προτεραιότητα για την προάσπιση και την προώθηση της ελευθερίας του Τύπου σε όλο τον κόσμο, να στηρίξουμε τις βασικές αρχές και να ξεκινήσουμε εκστρατείες ενημέρωσης για τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στον καθημερινό αγώνα που δίνουν σε όλο τον κόσμο, για την αλήθεια.

Το φετινό μήνυμα από το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ προς πάσα κατεύθυνση, με αφορμή και πρόσφατα γεγονότα, είναι το κρίσιμο εδάφιο από την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ελευθερία του Τύπου, που αναφέρει: «Το δικαίωμα των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ να συλλέγουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και απόψεις  δεν επιδέχεται απειλές, περιορισμούς και τιμωρίες.

Η προστασία των δημοσιογραφικών πηγών πρέπει να τηρείται με κάθε αυστηρότητα»!!!

  • Στη δική της ανακοίνωση, η EΣΠΗΤ σημειώνει:

Η Παγκόσμια Ημέρα της Ελευ­θε­ρίας του Τύπου, που γιορ­τά­ζε­ται κάθε 3η Μαΐου σε όλο τον κόσμο, υπάρ­χει για να υπεν­θυ­μί­ζει προς κάθε κατεύ­θυνση ότι ο ελεύ­θε­ρος, ασφα­λής και ανε­ξάρ­τη­τος Τύπος απο­τε­λεί ένα από τα βασικά θεμέ­λια της δημο­κρα­τίας και της ειρή­νης. Ένα θεμέ­λιο όμως που τα τελευ­ταία χρό­νια συστη­μα­τικά υπο­σκά­πτε­ται από τη συνε­χι­ζό­μενη κρίση με ανερ­γία, που υπερ­βαί­νει στην Ελλάδα το 50% μαζί με αδή­λωτη, απλή­ρωτη ή κακο­πλη­ρω­μένη εργα­σία και το Ασφα­λι­στικό σε απο­δό­μηση.
Οι κυβερ­νή­σεις, οι εργο­δό­τες των μέσων μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης και η κοι­νω­νία των πολι­τών, όλοι έχουν να δια­δρα­μα­τί­σουν ένα ρόλο για τη στή­ριξη αυτού του θεμε­λίου σεβό­με­νοι το αυτο­νό­ητο: ότι η Ενη­μέ­ρωση είναι ιερό δικαί­ωμα και η ανε­ξαρ­τη­σία των δημο­σιο­γρά­φων προ­ϋ­πο­θέ­τει πλήρη εργα­σιακά και ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα.
Άνθρω­ποι του Τύπου, καθη­με­ρινά σε πολ­λές χώρες στον κόσμο, στην προ­σπά­θειά τους να ρίξουν φως στις αυθαι­ρε­σίες σε βάρος της κοι­νω­νίας και των πολι­τών, γίνο­νται οι ίδιοι στό­χοι. Φέτος μόνο και μέχρι σήμερα, σύμ­φωνα με την σχε­τική έρευνα της Διε­θνούς Ομο­σπον­δίας Δημο­σιο­γρά­φων 13 συνά­δελ­φοι από όλο τον κόσμο έχα­σαν τη ζωή τους υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι την απο­κά­λυψη της αλή­θειας, υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι το δικαί­ωμα στην ενη­μέ­ρωση.
Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέ­ρας της Ελευ­θε­ρίας του Τύπου, όπως και η ΔΟΔ το μετα­φέ­ρει, εκφρά­ζο­ντας την ΕΣΠΗΤ και όλο το δημο­σιο­γρα­φικό κόσμο είναι ξεκά­θαρο: η ελευ­θε­ρία του Τύπου σε όλο τον κόσμο πρέ­πει να είναι από­λυτη προ­τε­ραιό­τητα και οι δημο­σιο­γρά­φοι πρέ­πει να είναι ελεύ­θε­ροι, απε­ρί­σπα­στοι και αδέ­σμευ­τοι για να κατα­γρά­φουν τα γεγο­νότα και να ρίχνουν φως στην αλή­θεια, κάτω από οποιεσ­δή­ποτε συν­θή­κες, χωρίς απει­λές, περιο­ρι­σμούς και τιμωρίες.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, με αφορμή την 3η Μαΐου:
• δηλώ­νει ότι οι επι­θέ­σεις κατά της ελευ­θε­ρίας του Τύπου και των λει­τουρ­γών του είναι επι­θέ­σεις κατά της ίδιας της δημο­κρα­τίας
• βρί­σκε­ται σε διαρκή εγρή­γορση για κάθε παρα­βί­αση σε βάρος συνα­δέλ­φων
• υπο­γραμ­μί­ζει την αγω­νι­στική ετοι­μό­τητα του κλά­δου για την περι­φρού­ρηση όχι μόνο των εργα­σια­κών και ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των όλων των συνα­δέλ­φων αλλά και της ποιό­τη­τας και αξιο­πι­στίας της δημό­σιας ενη­μέ­ρω­σης με κάθε τρόπο.

Ινφογράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τη σημερινή ημέρα, το οποίο περιγράφει τα προβλήματα του Τύπου ανά τον κόσμο.